Tres lienzos perdidos
tres fuertes  sonidos
tres tristes  historias